KONTAKTY NA SPOLEK

kontaktní osoba: Robert Vašíček
e-mail: kancelar (@) spolekpejskaru.cz
tel: +420 24 55 010 66
gsm: +420 777 797 999
skype: robertvasicek

POPLATEK ZA PSA? ne? ZAPOJTE SE!


Co spolu dokážeme, pokud vstoupíte do Spolku pejskařů

Podpoříme zrušení poplatku ze psů
Podpoříme vznik psích hřišť v parcích
Podpoříme vznik odkládacích kotců na úřadech
Podpoříme vznik odkládacích kotců v obchodech
Podpoříme bezplatnou hromadnou dopravu pro pejsky

Našim cílem jsou spokojení lidé i psi Psi nám dávají možnost pochopit Svět jako místo, kam se vejde vedle civilizace ještě příroda a že je dokonce možné je spojit. Psi jsou toho důkazem. Svým instinktem a pudem stále zůstávají součástí přírody, přitom s námi dokáží žít v civilizaci.


Stanovy Spolku pejskařů platné od 20. 5. 2014


Účel spolku
Účelem spolku je ochrana, propagace a podpora chovu všech živočišných druhů spadajících do čeledi psovitých (Canidae).


Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) výzkumu a vzdělávání v oblasti kynologie se zaměřením na soužití člověka se psem,
b) výměna zkušeností mezi chovateli pejsků
c) výměna zkušeností se státní správou a místní samosprávou,
d) výměna zkušeností s psími krmivy a vitaminovými přípravky pro psy,
e) výměna zkušeností s veterináři,
f) podpora zrušení poplatků za psy formou informování zastupitelů a zákonodárců,
g) podpora budování psích hřišť v parcích a ochrana městských parků před jejich rušením ze strany místních samospráv a státní správy,
h) podpora volného pohybu psů,
i) podpora budování odkládacích kotců na klíč v budovách úřadů a v obchodech,
j) podpora bezplatné hromadné dopravy pro psy,
k) analýzy, komentování a propagace právních instrumentů na ochranu životního prostředí a živočišných druhů spadajících do čeledi psovitých,
l) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

m) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci zákonných aktivit na úrovni místní samosprávy a státní správy mířící ke ztěžování soužití člověka a psů,
n) organizování kampaní a petičních aktivit,
o) propagace aktivit spolku a osvěta v ochraně životního prostředí, proti rušení městských parků např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti,
p) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
q) poradenské a konzultační činnosti,
r) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se živočišných druhů spadajících do čeledi psovitých,
s) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy chovatelů psů a ostatních živočišných druhů spadajících do čeledi psovitých,
t) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
u) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy chovatelů psů a ostatních živočišných druhů spadajících do čeledi psovitých,
v) realizace projektů směřujících k ochraně populace psů a ostatních živočišných druhů spadajících do čeledi psovitých na území České republiky.


Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Člen spolku má právo: a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit předsedu spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.


Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda.


Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
i) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.


Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 10 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
3. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) jednou za 10 let předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.


Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.


Účinnost od 20. 5. 2014
V Praze dne 20. 5. 2014

Robert Vašíček
předseda spolku